Jsou moderní technologie vždy bezpečné?

Posted on September 25, 2023 in Technika by


S příchodem digitálních obÄanských průkazů se opÄ›t objevila diskuse o bezpeÄnosti moderních technologií. Je totiž pravdou, že se na nÄ› spoléháme stále více – mnoho z nás používá například internetové bankovnictví Äi platbu pomocí mobilního telefonu. Není tedy rozhodnÄ› od vÄ›ci se zajímat o to, zda skuteÄnÄ› jsou naÅ¡e údaje v bezpeÄí. Jejich odcizení by pro nás totiž mohlo mít nepÄ›kné následky.

 

mobil dnes využíváme prakticky ke všemu

 

První otázkou je, co se stane, pokud ztratíme mobilní telefon, případnÄ› nám jej nÄ›kdo odcizí. Koneckonců, ke krádežím právÄ› tÄ›chto zařízení dochází pomÄ›rnÄ› Äasto, o tom, že jej můžeme zkrátka nÄ›kde zapomenout nebo nám může vypadnout z kapsy Äi taÅ¡ky ani nemluvÄ›. Co se tedy stane, pokud zde máme například právÄ› náš obÄanský průkaz nebo tÅ™eba internetovou banku?

 

PopravdÄ› Å™eÄeno, nic moc. Ve skuteÄnosti je totiž k tomu, abychom se k obÄance dostali, potÅ™eba spuÅ¡tÄ›ná aplikace. A ta ke svému otevÅ™ení vyžaduje PIN, který si sami zvolíme a který může (ve skuteÄnosti by mÄ›l) být odliÅ¡ný od toho, kterým například otvíráme mobilní telefon.

 

mobil bychom si mÄ›li dobÅ™e zabezpeÄit

 

To samé platí i o placení pomocí mobilního telefonu – k tomu je potÅ™eba rozpoznání obliÄeje nebo alespoň znalost PINu. Samotný mobilní telefon nám tak bude v tomto případÄ› k niÄemu. Je ovÅ¡em pravdou, že se k tÄ›mto údajům mohou nÄ›kteří lidé dostat.

 

Ano, hackování je problém, avÅ¡ak obvykle probíhá ponÄ›kud jinak, než si lidé pÅ™edstavují. RozhodnÄ› se nejedná o ÄlovÄ›ka sedícího u poÄítaÄe, který psaním kódu získá přístup k vaÅ¡im zařízením. Ve skuteÄnosti je získává jinak – buÄ vám zavolá a pÅ™edstírá, že je z vaší banky nebo od operátora, a potÅ™ebuje ověřit nÄ›které údaje. NáslednÄ› se zeptá právÄ› například na heslo k bance.

 

Další možností, jak si do vaÅ¡eho zařízení získá přístup, jsou programy, které si nainstalujete a ty mu následnÄ› posílají vaÅ¡e data zpÄ›t. Pokud tedy chcete, aby byl váš mobilní telefon bezpeÄný, nastavte si silný PIN, nikomu nedávejte své údaje a nestahujte žádné neověřené aplikace. Pak budete naprosto v bezpeÄí.

Comments on 'Jsou moderní technologie vždy bezpečné?' (0)

Comments are closed.